Οι σεισμοί της Ελλάδος και αι Αθήναι. Θ'

Εκ των περί σεισμών δοξών των Ελλήνων φιλοσόφων, ας συλλέξας παρεθέμην, εν τοις προηγουμένοις άρθροις, εξάγεται το συμπέρασμα, ότι οι Έλληνες φυσικοί την αρχήν των σεισμών απέδωκαν εις την διασκευήν των υπό την επιφάνειαν της γης μερών. Ταύτα παρεδέχθησαν, ως πεπληρωμένα ευρυτάτων κοιλωμάτων, σπηλαί...

Πλήρης περιγραφή

Κύριος συγγραφέας: Φιλήμων, Τιμολέων Ι.
Γλώσσα: Greek
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://digital.lib.auth.gr/record/125162